Fullmåne över Städjan 

Hem Nyheter Sommar Vinter Raststugor Väder Kartor Mobiltelefon Länkar

Instagram-logo-101.jpg

Följ oss på Instagram

Planerade/pågående projekt Kontakt Medlemsförteckning Protokoll/Stadgar

Nästa möte: 28 januari 2021 kl. 18.00, årsmöte, Hembygdsgården, Idre.

Mötesprotokoll


2020

2019

2018

Styrelsemöte 2020 12 17

Styrelsemöte 2018 05 02

2017

2016

2015

Årsmöte 2017 12 14

Styrelsemöte 2017 10 31

Årsmöte 2016 12 13

Styrelsemöte 2016 11 08

Styrelsemöte 2016 06 08

Styrelsemöte 2016 01 16

Extra årsmöte 2015 12 08

Konstituerande möte
2015 12 08

Årsmöte 2015 12 08

Styrelsemöte 2015 10 20

Styrelsemöte 2015 06 11 

Styrelsemöte 2015 02 17

2014

   Konstituerande möte
   2014 12 04  

   Årsmöte 2014 12 04

Styrelsemöte 2014 11 26

Styrelsemöte 2014 05 12

2013

Årsmöte 2013 11 04

Styrelsemöte 2013 10 31

Styrelsemöte 2013 09 23

Minnesanteckningar möte m Sälens FSK 2013 06 04

Styrelsemöte 2013 03 21

Styrelsemöte 2013 01 17

2012

Årsmöte 2012 12 06

Styrelsemöte 2012 12 06

Minnesanteckningar möte m Sälens FSK 2012  10 30

Minnesanteckningar fjällsäkerhetsdagar Gällivare 2012 10 23-24

Minnesanteckningar möte m Sälens FSK 2012 05 29

Minnesanteckningar möte m Sälens FSK 2012 03 06

2011

 

Årsmöte 2011 12 01

 

Styrelsemöte 2011 09 29

 

Styrelsemöte 2011 01 13

2010

 

Årsmöte 2010 12 07

 

Styrelsemöte 2010 11 04

 

Styrelsemöte 2010 05 20

   

2009

 

Styrelsemöte 2009 11 02

 

Årsmöte 2009 11 02

 

Styrelsemöte 2009 06 02

 

Styrelsemöte 2009 04 02

 

Styrelsemöte 2009 01 14

 

 

2008

 

Styrelsemöte 2008 11 25

 

Årsmöte 2008 10 29

 

Styrelsemöte 2008 05 15

 

Styrelsemöte 2008 02 07

2007

 

Styrelsemöte 2007 11 15  

 

Årsmöte 2007 10 05

 

Styrelsemöte 2007 10 05

 

Styrelsemöte 2007 08 23   

  

Styrelsemöte 2007 03 29

 

Styrelsemöte 2007 02 14

2006

 

Styrelsemöte 2006 10 19

 

Årsmöte 2006 10 05

 

Styrelsemöte 2006 10 05

Startsidan


STADGAR

§ 1

Ändamål

Fjällsäkerhetskommittén

- är en fri och självständig organisation som på ideell grund arbetar för att sprida kunskap om de speciella förhållanden som råder i fjällvärlden, så att människor som vill vistas där kan göra detta på ett säkert sätt och kunna njuta av sin vistelse där
 
- skall utveckla, stimulera, stödja och samordna fjällsäkerhetsarbetet inom sitt verksamhetsområde

 

- skall verka för att öka människors intresse för att utveckla sin kunskap om hur man skall på bästa sätt vistas i fjällvärlden.


§ 2.

Medlemskap

Fjällsäkerhetskommittén består av företrädare för i första hand kommunen, näringslivet, polisen och fjällräddarna samt organisationer med engagemang och intresse för fjällsäkerheten.

Medlem inväljs av styrelsen.
Adjungerande kan inväljas av styrelsen.


§ 3

Beslutande instanser

Fjällsäkerhetskommitténs beslutande instanser är årsmöte, extra årsmöte och styrelse.

 

§ 4

Årsmöte

Högsta beslutande instans är årsmötet. Ordinarie årsmöte skall hållas innan 15:e december. Kallelse skall vara skriftlig och sändas ut senast två veckor före årsmötet.

Fråga som medlem önskar få behandlad vid årsmötet skall vara inlämnad till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1.  Fastställande av röstlängd
2.  Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna
3.  Val av ordförande för årsmötet
4.  Val av sekreterare för årsmötet
5.  Val av två personer att tillsammans med ordföranden justera protokollet
6.  Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse
7.  Fatställande av resultat- och balansräkning
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9.  Fastställande av årsavgifter
10.  Beslut om inriktning av verksamheten under det kommande verksamhetsåret
11.  Frågor som hänskjutits till årsmötet i behörig ordning
12.  Fastställande av antalet styrelseledamöter
13.  Val av ordförande i styrelsen
14.  Val av övriga ledamöter och suppleanter
15.  Val av eventuella ombud
16.  Val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år *)
17.  Val av valberedning

Vid årsmötet förs protokoll som skickas ut till medlemmarna, styrelsens ledamöter och revisorerna.

 

*) Punkt 16 reviderad enl. årsmötesbeslut 2007 p.11 samt 2008 p.12 och 12a

§ 5

Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls då styrelsen beslutar det eller om minst en tredjedel av medlemmarna begär det.

Vid extra årsmöte behandlas bara de frågor som angetts i kallelsen.

Kallelse till extra årsmöte sker på samma sätt som till ordinarie årsmöte.


§ 6

Rösträtt vid årsmöte och i styrelsen

Vid omröstning har varje medlem en röst. Frågor avgörs med enkel majoritet och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval, då lotten avgör.

All röstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs.


§ 7

Styrelse

Fjällsäkerhetskommitténs verksamhet leds av en styrelse bestående av minst 5 och högst 7 ledamöter.

Ordförande väljs på ett år och övriga ledamöter och suppleanter väljs växelvis för en tid av två år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör och kan också inom sig utse ett arbetsutskott.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst en av ledamöterna begär det hos ordföranden.

Styrelsen är beslutsmässig, då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Styrelsen skall utarbeta verksamhetsplan och budget samt i övrigt besluta om verksamhetens bedrivande. (Detta är kopplat till alternativet till p.10 på årsmötesdagordningen).

Vid styrelsens sammanträden föres protokoll.


§ 8

Revisor

Revisor och ersättare utses av årsmötet för att granska räkenskaper och förvaltning.

 

§ 9

Valberedning

Årsmötet utser en valberedning för att förbereda stadgeenliga val till nästa årsmöte.

 

§ 10

Räkenskaper

Räkenskapsåret omfattar tiden f o m den 1 juli t o m den 30 juni. Räkenskaperna skall vara avslutade och överlämnade till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet.


§ 11

Ekonomisk förvaltning

Styrelsen skall upprätta verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning och senast fyra veckor före årsmötet överlämna dessa och övriga erforderliga handlingar till revisorerna.


§ 12

Stadgeändring

För stadgeändring krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, av vilka ett måste vara ordinarie.


§ 13

Upplösning

Beslut om upplösning kan fattas endast på förslag av styrelsen och skall anges i kallelsen till årsmötet.
För upplösning av Fjällsäkerhetskommittén krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett måste vara ordinarie och det andra kan vara extra årsmöte.
Behållna tillgångar skall tillfalla annan allmännyttig lokal sammanslutning eller organisation enligt årsmötets beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål eller liknande.

 

Tillbaka till toppen

 

 

 

 

 

 

Besöksräknare:

räknaren startad 2009 01 15

 

Sidan uppdaterad: 8 jan 2021

Copyright 2008 Norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommitté